نصـــب و راه انــــدازی پتــــروشیـمی رجال بــا ظرفیت توليد ۱۵۰۰۰۰ تن در سال

مسئولیت پرسنل شرکت در پروژه: