شرکت مهندسی پتروفن

مهندسی، بازرگانی، اجرایی و ساخت

در زمینه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته

EPC
| مهندسی ، خرید ، اجرا |

MC
| مدیریت طرح |

manufacturing
| ساخت |

EPC
| مهندسی ، خرید ، اجرا |

MC
| مدیریت طرح |

manufacturing
| ساخت |

شركت پتروفن (سهامی خاص) با هدف ارائه كليــه خدمات فنی و مهندسی و انجام پروژه ها به صورت EPC در زمينه صنايع نفت ، گاز، پتــروشيمی، فولاد و ساير صـنايع كشور در سال ۱۳۷۷ تاسـيس گرديد. اين شركت با پشتوانه تجارب ارزشمند پرسنل خــود كه در طـول ساليــان متمــادی در صنــايع مختلف از جملــه نفت، گــاز، پتروشيمی و فولاد كسب نمـــوده و بـا استفـــاده از متخصصيـــن و اســـاتيـــد مجـــرب دانشگاهی آماده ارائه كليـه خدمـات طراحی، تهيـــه و تــامين تــجهيـــزات، نصــب و راه اندازی، مشـــاوره و نظارت، بهره برداری و تعمير و نگهداری در صنــايع كشور بــوده و دارای اهدافی همچـــون دستیــابی به خودکفایی فنی- صنعتی و تکنولوژی در زمینه اجرای طرح های مختلف فنی و مهندسی در صنایع کشــور در چهـارچوب مصالح کشور و بر پایه رقابت سالــم و تعالی مستمر کیفی می باشد.

افزایش قیمت ملزومات صنعتی

فاطمی امین اضافه کرد: برخی از این ۹ پروژه در مدت ۶ ماه و برخی حداکثر در دو سال به نتیجه خواهد رسید یعنی تا دو سال آینده اصلاح ساختاری در صنعت خواهیم داشت.

افزایش قیمت ملزومات صنعتی

فاطمی امین اضافه کرد: برخی از این ۹ پروژه در مدت ۶ ماه و برخی حداکثر در دو سال به نتیجه خواهد رسید یعنی تا دو سال آینده اصلاح ساختاری در صنعت خواهیم داشت.

افزایش قیمت ملزومات صنعتی

فاطمی امین اضافه کرد: برخی از این ۹ پروژه در مدت ۶ ماه و برخی حداکثر در دو سال به نتیجه خواهد رسید یعنی تا دو سال آینده اصلاح ساختاری در صنعت خواهیم داشت.