نصب و راه اندازی یک واحد گلخانه صنعتی به مساحت ۳۵۰۰۰ مترمربع