نصب واحد تصفیه پساب پتروشمی مبین

مسئوليـت پرسـنل شركت در پــروژه: