شرکت مهندسی پتروتوان با در اختيار داشتن كارشناسان با تجربه و همچنين نرم افزار تخصصی توانايی بالايی در پذيرش مسئوليت مديريت طرح های نفت، گاز و پتروشيمی را دارد دراين زمينه اين شركت خدمات فوق را از ابتدای تعريف پروژه ها و بررسی اقتصادی طرح تا شركت در جلسات عقد قرارداد با Licensor، همچنين طراح Basic و بررسی فنی مدارك طراحان تا مراحل انتخاب طراح تفصيلی و خريد تجهيزات نصب و راه اندازی را ارائه و همواره مسئوليت های كارفرما را پذيرفته و به نحوه احسن پروژه را هدايت می نمايد.

در اين راستا به اهم فعاليت های مديريت طرح به شرح ذيل اشاره می شود: