طراحی پایه تفصیلی و نظارت در سلیمانیه عراق

ویژگی شاخص طرح: