طراحی مفهومی مجتمع مهرپتروکیمیا

قسمت E این پروژه توسط این شرکت انجام گرفته که شامل قسمتهای زیر می باشد:

شـــــروع : ۱۳۸۸ بــمدت یکــسال