شركت پتروفن (سهامی خاص) با هدف ارائه كليــه خدمات فنی و مهندسی و انجام پروژه ها به صورت EPC در زمينه صنايع نفــت ، گاز، پتــروشيمی، فولاد و ساير صـنايع كشــور در سال ۱۳۷۷ تاسـيس گرديد. 

اين شركت با پشتوانه تجارب ارزشمند پرسنل خــود كه در طـول ساليــان متمــادی در صنــايـع مختلف از جملــه نفت، گــاز، پتروشيمی و فولاد كسب نمـــوده و بـا استفـــاده از متخصصيـــن و اســـاتيـــد مجـــرب دانشگاهی آماده ارائه كليـه خدمـات طراحی، تهيـــه و تــامين تــجهيـزات نصــب و راه اندازی، مشـــاوره و نظارت، بهره برداری و تعمير و نگهداری در صنــايع كشور بــوده و دارای اهدافی همچـــون دستیــابی به خودکفــایی فنی- صنعتی و تکنولــوژی در زمینه اجــرای طرح های مختلف فنی و مهندسی در صنایع کشــور در چهـارچوب مصالح کشور و بر پایه رقابت سالــم و تعالی مستمر کیفی می باشد.

۰ +
پروژه‌ی مهندسی
۰ +
پروژه‌ی مدیریت طراحی
۰
طرح برگزیده کشوری
۰ +
پروژه در حال انجام