بخش بازرگانی این شرکت که از طریق ثبت نمایندگی خود در اروپا و تشکیل دفتر رسمی در کشور چک و با در اختيار داشتن ترکيب کاملی از کارشناسان فنی و بازرگانی و بهره گيری از ارتبـاط با مجمــوعه ای از معـتـبرتـرين تولـيدکننــدگان تجهيزات برق ، ابزار دقيق، کنترل و مكانيك توانايی تامين و تحويل اقلام مورد نياز را در اسرع وقت و با بهترين شرايط مالی دارا می باشد. اهم فعالیت های بازرگانی و مالی این شرکت