واحد مهندسی شرکت پتروفن با بهره گيری از كارشناسان مجرب و نيروهای فعال و كـــارآمـــد فنی به گونـــه ای سـازماندهی گرديده است كه بـا استفاده از اصـول طراحی مطابق با استانـدارد هــای معتبـــر دنيــا و با در اختيـــار داشتن نرم افزار ها و منابع مورد نياز طراحی قادر به ارائه كليه امور مهندسی در زمينه های نفت، گاز، پتروشيمی فولاد و ساير صنايع پايين دستی می باشد.

فرایند (Process)

فرایند (Process)

اهم فعالیت ها و مدارک تولیدی در بخش پروسس بصورت زیر می باشند:

مکانیک (Mechanical)

مکانیک (Mechanical)

سیویل (Civil & Structure)

پایپینگ (Piping)

پایپینگ (Piping)

ابزار دقیق (Instrumentation & Control)

ابزار دقیق (Instrumentation & Control)

برق (Electrical)

برق (Electrical)

HSE

HSE

کنترل پروژه (Planning)

کنترل پروژه (Planning)